🌿 KOOLHYDRAATARM --- 🚫 100% VRIJ VAN TOEGEVOEGDE SUIKERS --- 📅 LEVERING OP MAANDAG 13u30-21u30 --- 🚚 GRATIS LEVERING IN VLAANDEREN --- 🌏 OP EN TOP VLAAMS

Algemene voorwaarden Health in a box

 

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die de klant plaatst bij Health-in-a-box. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn.

Bedrijfsgegevens

Health-in-a-box heeft zijn maatschappelijke zetel te 8480 Ichtegem, Mexicostraat 42.
Ondernemingsnummer BE0775.326.146
www.healthinabox.be
welcome@healthinabox.life
051/62.30.98

Eenzijdige wijzigingen

Health-in-a-box behoudt het recht om in de toekomst wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden. De klant zal bij elke wijziging op voorhand op de hoogte worden gebracht. De wijzigingen gelden als geaccepteerd zodra de klant na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de webwinkel www.healthinabox.be.

Productbeschrijving

Health-in-a-box levert ingrediënten voor maaltijden aan huis volgens de door de klant ingebrachte gegevens in onze webwinkel. De klant krijgt hiervan een bevestiging via e-mail met een paswoord om toegang te krijgen tot zijn account.
De klant stelt kiest via onze webwinkel voor zijn maaltijdbox naar keuze en kiest voor een abonnement op basis van een wekelijkse of twee-wekelijkse levering, of voor een losse bestelling wanneer het de klant uitkomt.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen.
In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals de ontwikkeling, samenstelling, verpakking, en levering van de ingrediënten aan huis.
De vermelde prijs slaat uitsluitend op de goederen zoals omschreven in de tekst. De bijhorende foto's zijn lauter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Health-in-a-box houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per klant/leveringsadres gebruikt worden.

Betalingen

De betalingen gebeuren online via de betalings gateway van Mollie. Door het gebruik worden alle betalingsmodaliteiten van Mastercard, Visa en bankcontact aanvaard. Voor technische problemen te wijten aan een problematische werking van het platform van Mollie is Health-in-a-box niet verantwoordelijk.
De betaling van de bestelling dient voorafgaand aan de levering te gebeuren. Ingeval de klant een bestelling niet of niet tijdig betaalt, hetgeen wilt zeggen voor donderdagavond om 24u, voorafgaand aan de volgende leveringsdatum, zal de bestelling niet uitgevoerd en dus niet geleverd worden. Het te laat gestorte geld zal gebruikt worden voor een levering op de eerstvolgende leverdatum.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder een aanmaning een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 5%. Daarenboven is bij niet-tijdige betaling van rechtwege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €50,00, ongeacht de eventuele gerechtskosten.

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel gebeuren op het rekeningnummer dat door de klant gebruikt werd voor de originele betaling.

Leveringen

Wij behouden ons het recht om pas na de betaling van het totaalbedrag de levering bij de klant te laten doorgaan.
Deze betaling dient ten laatste uitgevoerd te zijn 5 dagen voor levering, hetzij voor donderdagavond 24u voorafgaand aan de volgende leveringsdatum.

Health-in-a-box probeert een richtuur in acht te nemen voor de levering. Wanneer door een ongeval, file of andere onvoorziene omstandigheden de goederen niet afgeleverd kunnen worden zoals afgesproken, zal de klant telefonisch of per mail of per sms op de hoogte gebracht worden, en zal de levering op een ander tijdstip of de dag nadien doorgaan. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding.

De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens.

De klant gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het door hem opgegeven leveringsadres. De klant staat ook in voor het tijdig doorgeven van een alternatief adres voor levering (werkadres,...). Dit minstens 6 dagen voorafgaand aan de levering.
Indien de goederen niet kunnen afgeleverd worden op het door de klant opgegeven leveringsadres, zullen de goederen achtergelaten worden voor de deur van het oorspronkelijk opgegeven adres. Op dat ogenblik gaat de eigendom én het risico over op de klant.
Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Health-in-a-box te verhalen.
De thuislevering van de goederen staat enkel open voor klanten die wonen in het leveringsgebied zoals aangegeven op de website.

Annuleren of onderbreken van abonnement

Bij Health-in-a-box heeft de klant de keuze tussen losse bestellingen en een wekelijks of twee-wekelijks abonnement. De klant kan altijd zijn abonnement tijdelijk onderbreken of zelfs annuleren. Bij het stopzetten van het abonnement moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van 7dagen. Leveringen die te laat zijn opgezegd, gaan gewoon door.
Het opzeggen van een abonnement moet gebeuren per mail naar welcome@healthinabox.be of via de account van de klant.
Het onderbreken dient te gebeuren via de account van de klant op de webwinkel.

Klachten en aansprakelijkheid

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, schriftelijk, aangetekend of per mail, binnen de 24 uur na de levering. Nadien vervalt elk recht. Elke klacht wordt behandeld en binnen de 4 werkdagen beantwoord.
Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Health-in-a-box te verhalen.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Health-in-a-box mag zonder hiervoor een reden op te geven een bestelling weigeren, verplaatsen of splitsen.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het hier om snel bederfbare en beperkt houdbare goederen gaat. (artikel VI 53 wetboek van economisch recht)

Geheimhoudingsbeding & Intellectuele rechten

De klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Een onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden kan nooit een aanleiding zijn voor een schadevergoeding. De gegevens die de klant tijdens het bestelproces opgeeft moeten waarheidsgetrouw zijn.

De inhoud van de webwinkel, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, recepten, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van Health-in-a-box. Het is in geen geval toegestaan om hiervan over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health-in-a-box.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oostende bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Cookie en privacybeleid

Deze website is eigendom van Health in a box.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens erg belangrijk. Alle gegevens worden dan ook met dzeer grote zorg behandeld. Wij willen u daarom ook informeren over wij met uw persoonsgebonden gegevens omgaan.

De persoonsgebonden gegevens die wij van u krijgen zijn noodzakelijk zijn voor het bestelproces. Wij gebruiken ze dan ook uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. Persoonlijke informatie die u zou verstrekken, verstrekt u geheel vrijwillig. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling zoals overeengekomen uit te voeren, dus om u de gewenste dienst aan te kunnen bieden; om klachten en terugvorderingen te verwerken; en voor de klantenservice; bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen.

Als wij een partner dienstverlener inzetten (bijv. transport partner, betalingsdienstverlener, producent boxen) krijgt deze van ons alleen de strikt hiervoor noodzakelijke gegevens. Zij zijn dan op hun beurt weer verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw telefoonnummer gebruiken wij om u te bellen wanneer u ons een vraag heeft gesteld of wanneer dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de bestelling te bevestigen en om met u te kunnen communiceren (bijv. voor het sturen van een bevestiging van bestelling, bezorgdag en tijd of een nieuwsbrief).

Uw gegevens worden ook opgeslagen om een account aan te maken wanneer u voor het eerst een bestelling plaatst of voor het eerst gebruikmaakt van functies waarvoor u zich moet registreren.

Wanneer wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, dan zullen hiervoor om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en uiteraard kunt u te allen tijde deze toestemming intrekken.

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze diensten, gebruikersprofielen – onder een pseudoniem – kunnen benutten. Dit kunnen wij alleen doen wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om hiertegen protest aan te tekenen.

Het gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies voor een deel van onze diensten. Dit zijn kleine databestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Hierin kan informatie over uw bezoek aan onze site worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Toch kunt u uw browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

‘First party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die u bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data die u de vorige keer hebt ingevuld.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is uw toestemming niet vereist en bijgevolg verklaart u zich door het loutere gebruik van de website akkoord met dit Cookie Beleid.

Volgende gegevens worden verzameld: IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

Volgende cookies worden gebruikt

AcceptedCookies (First party cookies) 
Om de sessie tot 24 uur in bij te houden bij het invullen van een formulier of het plaatsen van een bestelling (shopping cart).
Om tijdens de duur van de sessie je bestelproces te onthouden.
Om je logindetails te onthouden

Google cookies (Third party cookies)
Om te meten hoe onze gebruikers surfen op de website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Dit om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan je terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics.

Facebook cookies (Third party cookies)

U heeft het recht te allen tijde informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen of te wissen.